Predstavenstvo

ZOZNAM ČLENOV PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo CPaCRZS

Jozef OREMUS

CECHMAJSTER
Jozef OREMUS

PREDSTAVENSTVO:
Ing.Vojtech GOTTSCHALL
Tibor HAVETTA
Ramón ŠKOLUDA
Štefan FOLDES
Ján IHRISKÝ
Andrea HORVÁTHOVÁ
Ing. Viliam GERBEL
Miloš KABÁT
Juraj OREMUS

DOZORNÁ RADA:
Ing.Dušan STANISLAV
Renáta TOKOVICSOVÁ
Dušan MIČA

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ P - CECHU NA ROK 2016

Dátum Miesto Základný obsah rokovania Zodpovednosť
12.01.2016
utorok
PEZINOK Zhodnotenie VZ 2015
Príprava Danubius Gastro 2016 – 10. ročník BR a sprievodné súťaže
Ing. Gottschall
Organizačný výbor
10.03.2016
štvrtok
PEZINOK Vyhodnotenie pekárskej výstavy Danubius Gastro 2016
Plán úloh na rok 2016 – plán zasadania P-Cechu
Salima Brno 2016 - zhodnotenie
Športové hry pekárov a cukrárov 2016
p. Oremus , Gottschall , organizátori
p. členovia predstavenstva
26.04.2016
utorok
DRAHOVCE Príprava športových hier – technické a organizačné zabezpečenie 11.06.2016
Letný seminár + odborné problémy (3-4 hodiny) Máj alebo jún (odporúčam máj koniec)
p. Oremus + Gottschall
členovia P-Cechu
11.6.2016
sobota
DRAHOVCE Športové hry – stretnutie Rady pekárov a cukrárov p. Gottschall
členovia predstavenstva
06.09.2016
utorok
PEZINOK Zhodnotenie športových hier – VIII.ročník Drahovce
Príprava na súťaže Najlepší chlieb Kočín a Pezinok
Informácia o stretnutí zástupcov Českého SPaC - Čejč
p. Oremus + Gottschall
členovia P- Cechu + aktivisti
18.10.2016 DUBNICA Rada pekárov cukrárov Slovenska
Zhodnotenie Kočín + Vinobranie
Príprava Valného zhromaždenia a 11. Ročníku o najlepší Bratislavský rožok
p.Oremus
p.Gottschall
Ing. Bohumí Sabo, CSc.
29.11.2016
alebo
06.12.2016
PEZINOK Valné zhromaždenie Cech
Jesenný seminár – Legislatíva aktualizácia
Danubius Gastro 2017 účasť – obsah - program
p. Gottschall
p.Oremus
členovia P-Cechu

Poznámka – každé rokovanie P – Cechu , okrem nosných bodov rokovania , bude štandardne obsahovať :

  • Správu sekretariátu o stave členskej základne a hospodárení Cechu
  • Stanoviská a odporúčania Cechmajstra k aktuálnej situácii podnikateľského prostredia segmentu pekár, cukrár , k realizácii akcií a k systémovým opatreniam pre aktivity do budúcnosti
  • Stanoviská , pripomienky a návrhy členov P-Cechu a členov RK Cechu PaCRZ Slovenska
  • Stanoviská a informácie podpredsedov Cechu v oblasti vzdelávania p. ......................., o plánovaných aktivitách spoločenského charakteru a prezentácie remesla – súťaže p. Tibor Havetta, o domácich a zahraničných vzťahoch vyplývajúcich z členstva Cechu PaCRZ Slovenska p. Juraj Oremus

Plán je otvorený pre potreby aktualizácie na základe akýchkoľvek pripomienok a podnetov , ktoré budú prospešné činnosti Cechu a hlavne podporné pre stabilitu a rozvoj pekárskeho a cukrárskeho remesla.

Za P-Cechu predkladá : Ing. Vojtech Gottschall
V Pezinku: 10.03.2016