NÁVRH HLAVNÝCH ÚLOH A AKTIVÍT CECHU PaCRZ Slovenska pre rok 2016

1.Vzdelávacia činnosť:

Letný a jesenný seminár pre členov Cechu – informácia členských podnikov- hlavne z pohľadu bezpečnej výroby potravín ako aj bezpečnosti pri práci , vzťahov sociálno – ekonomických , podmienok na trhu práce , reprodukčnej politiky pracovnej sily – vzdelávanie základné , odborné a celoživotné . Formy a nástroje pre propagáciu remesla .

2. Spoločensko odborná:

 • X . ročník „ Bratislavský rožok „ Danubius Gastro“ - 01/2016
 • Súťaž o najlepší chlieb a inovatívny výrobok 2016 - 01/2016
 • Letný seminár + prezentácia dodávateľov - 05/2016
 • VIII. ročník športové hry Drahovce - 06/2016
 • Festival Chleba „ Gyor“ účasť členských podnik. - 06/2016
 • Agrokomplex Nitra – prezentácia remesla - 08/2016
 • Súťaž o Najlepší chlieb Kočín + Pezinok - 09/2016
 • Svetový deň Chleba „ Nitra „ - 10/2016
 • Súťaž SOŠ v oblasti pekárskych výrobkov - 10/2016
 • Jesenný seminár + Valné zhromaždenie - 11/2016

3. Partnerské vzťahy:

 • Spolupráca s Cechom pekárov VS a pravidelné aktivity so SZPCaC ako aj s Úniou PP Slovenska – spolu účasť s Radou PaC Slovenska
 • Spolupráca so SOŠ profesií pekár + cukrár trvalé kontakty
 • Účasť na záverečných skúškach – zástupcovia Cechu
 • Prizývanie na súťaže , konzultácie , podpora aktivít
 • Exkurzie na prevádzkach členských podnikov – pravidelne
 • Aktívna účasť Cechu na rekvalifikáciách a overovaní odbornej spôsobilosti pre remeselnú živnosť pekár cukrár so SŽK
 • Spolupráca so Svazem PaC Českej republiky
 • Účasť zástupcov na akciách organizovaných UIB

4. Odborné stáže:

 • Účasť členov na kurzoch partnerských firiem – technológie, zariadenia, obalové , pomocné materiály doma i v zahraničí
 • Aktívna účasť na pekárskych veľtrhoch
 • Spolupráca so ŠVPS SR , VÚP Bratislava , VŠP Nitra

5. Publikačná činnosť:

 • Distribúcia publikácií a podpora časopisu Pekárstvo Cukrárstvo
 • Pravidelné príspevky do médií – printové aj elektronické
 • Pravidelné informácie cez www stránka Cechu

Schválené na Valnom zhromaždení Cechu P a CRZ Slovenska v Pezinku 01.12.2015 - bez pripomienok