Stanovy

STANOVY
Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska je zriadený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení zákona č. 300/1900 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1993 Zb.

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska je dobrovoľným združením občanov (stavovskou organizáciou), ktorá napomáha združovaniu špecialistov v odbore pekárskej a cukrárskej výroby a účelne chráni ich záujmy.

Článok I.
Názov, sídlo a právne postavenie

1. Názov: Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska
2. Sídlo: 902 01 Pezinok, Štefánikova 10
3. Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska (ďalej len Cech) je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť v jeho záujmovom území.
4. Za účelom naplnenia svojich cieľov môže Cech zamestnať zamestnancov a vykonávať aj hospodársku činnosť na pomoc svojim členom, alebo súvisiacu s pekárskou a cukrárskou výrobou, prípadne týmto výrobám pomáhajúcu.

Článok II.
Ciele Cechu

1. Cech vyjadruje, presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov. V záujem tohto naplnenia Cech:
a) pestuje pospolitosť a súdržnosť ducha členstva,
b) udržuje a zveľaďuje česť stavu,
c) napomáha rozvoju súkromného podnikania v pekárskom a cukrárskom remesle,
d) spolupracuje s inými cechmi alebo stavovskými organizáciami podobného zamerania,
e) plní ďalšie úlohy, ktoré vedú k rozvoju a zveľaďovaniu Cechu.
2. Cech napomáha vytváraniu optimálnych podmienok pre prácu a podnikanie v pekárskom a cukrárskom remesle. V záujme naplnenia tohto cieľa Cech:
a) napomáha svojim členom pri získavaní a osvojovaní najnovších poznatkov z pekárskej a cukrárskej výroby,
b) zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre svojich členov,
c) spolupracuje s príslušnými samosprávnymi orgánmi miestnej správy v regióne pôsobnosti Cechu,
d) organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí,
e) napomáha výchove odborného dorastu v regióne pôsobnosti Cechu,
f) organizuje odborné, kultúrne, spoločenské a iné podujatia pre svojich členov a ostatných záujemcov, vrátane prezentácie svojich výrobkov,
g) zriaďuje svojpomocné pokusné a laboratórne pracoviská pre svojich členov.

Článok III.
Činnosť Cechu

1. Výchovná a vzdelávacia činnosť bude zameraná na:
a) zvyšovanie vedomostnej úrovne členstva v teoretickej i praktickej oblasti o najnovších poznatkoch vedy, techniky a praxe z domácich i zahraničných zdrojov,
b) vydávaním informačného a vzdelávacieho periodika pre svojich členov,
c) poznávaním histórie pekárskeho a cukrárskeho remesla a výrobných postupov i sortimentov v zahraničí,
d) organizovaním vzdelávacích kurzov pre členov Cechu z rôznych oblastí pekárskej a cukrárskej výroby, ekonomiky, práva, vnútorného a zahraničného obchodu,
e) starostlivosť o odborný rast v regióne pôsobenia
2. Poradenská činnosť bude zameraná najmä na:
a) pomoc pri nákupe a opravách strojov, rozširovaní výrobných kapacít a zavádzaní nových sortimentov,
b) pomoc pri podnikateľskej, normotvornej a cenotvornej práci členov Cechu,
c) výmenu skúseností o kvalite nakupovaných surovín a prísad, o výrobcoch a dodávateľoch ďalších materiálov pre výrobu,
d) zabezpečovanie kvalifikovaných pracovníkov pre majiteľov pekární a cukrární.
3. Verejno – prospešná činnosť bude zameraná na:
a) starostlivosť o prestárlych a chorých členov Cechu,
b) pomoc nepracujúcim pekárom a cukrárom, členom Cechu pri zabezpečovaní vhodnej práce,
c) sponzorská činnosť
4. Propagačná a spoločenská činnosť bude zameraná na:
a) informovanie verejnosti o práci remesla i Cechu pre spoločnosť v masovokomunikačných prostriedkoch
b) založenie a vedenie kroniky Cechu
c) každoročné usporadúvanie Valného zhromaždenia Cechu
d) kultúrne, športové a iné spoločenské stretnutia členov.

Článok IV.
Členstvo v Cechu

1. Členstvo v Cechu môže byť riadne, čestné a podporujúce.
2. Riadnym členom Cechu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má 18 rokov, je vyučeným pekárom, cukrárom alebo držiteľom živnostenského listu a vykonáva pekársku alebo cukrársku živnosť v regióne pôsobnosti Cechu.
3. Čestným členom Cechu sa môže stať taký jednotlivec, ktorý sa zaslúžil o rozvoj pekárskeho alebo cukrárskeho remesla vôbec, je uznávaným odborníkom u nás i v zahraničí alebo vykonal mimoriadny čin súvisiaci s výživou obyvateľstva, prípadne ľudstva, ktorého členovia alebo predstavenstvo navrhne Valnému zhromaťdeniu za takého člena a o prijatí sa rozhodne kladne. Čestným členom sa môže stať i cudzinec.
4. Podporujúcim členom Cechu môže byť každý, kto Cech hmotne alebo inak trvalo podporuje.
5. Cech je otvorenou stavovskou organizáciou, do ktorého v súlade s článkami IV. a V. týchto Stanov môže každý dobrovoľne vstúpiť a z ktorého môže dobrovoľne vystúpiť.


Článok V.
Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v Cechu vzniká na základe písomnej prihlášky u riadneho člena a rozhodnutím predstavenstva Cechu o prijatí. U čestného alebo podporujúceho člena rozhodnutím valného zhromaždenia.
2. O prijatí za člena predstavenstvo i Valné zhromaždenie rozhodujú väčšinou prítomných hlasov.
3. Nový člen Cechu je povinný po prijatí zaplatiť do cechovej pokladnice zápisné 500 Sk. Zápisné neplatí čestný alebo podporujúci člen a nie je deliteľné podľa dátumu prijatia člena v roku.
4. Členstvo v Cechu zaniká:
a) vystúpením člena,
b) vylúčením člena,
c) smrťou člena.
5. Dobrovoľné vystúpenie z Cechu člen ohlasuje predstavenstvu Cechu písomne.
6. Člena Cechu možno vylúčiť, ak nedodržiava Stanovy, alebo vážne poškodzuje záujmy celého Cechu alebo jeho členov. O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo väčšinou hlasov. Vylúčenie sa oznamuje členovi písomnou formou, prípadne aj ústne. Proti vylúčeniu sa môže každý člen odvolať u Valného zhromaždenia, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou väčšinou hlasov. Do rozhodnutia Valného zhromaždenia je členstvo zastavené.

Článok VI.
Práva a povinnosti člena Cechu

1. Člen Cechu má tieto práva:
a) zúčastňovať sa na schôdzah, pripravovaných akciách a živote Cechu,
b) voliť a byť volený,
c) využívať všetky výhody členstva, ktoré Cech poskytuje svojim členom,
d) navrhovať kandidátov do volených orgánov a funkcií Cechu,
e) slobodne vyjadrovať svoje názory a stanoviská na rokovaniach Cechu,
f) podávať návrhy na zlepšenie práce Cechu a v prospech jeho členov, podávať sťažnosti na prácu členov a orgánov Cechu.
2. Člen je povinný:
a) dodržiavať Stanovy Cechu,
b) plniť uznesenia a úlohy prijaté orgámni Cechu,
c) ochraňovať spoločné ciele a záujmy Cechu,
d) vykonávať čestne a poriadne pekárske a cukrárske remeslo alebo živnosť a ctiť všetky zákony, ktoré s týmito výrobami súvisia,
e) viesť riadny a usporiadaný súkromný život,
f) platiť ročný príspevok schválený Valným zhromaždením Cechu na príslušný rok.
3. Všetci členovia Cechu sú si navzájom rovní.

Článok VII.
Orgány Cechu

1. Orgánmi Cechu sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) revízna komisia.
2. Funkcie predstavenstva sú:
a) Predseda predstavenstva Cechu – Cechmajster,
b) Podpredseda predstavenstva Cechu,
c) Tajomník predstavenstva Cechu.
3. Funkcie revíznej komisie sú:
a) predseda revíznej komisie,
b) 2 členovia revíznej komisie.

Článok VIII.
Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom Cechu je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia Cechu.
2. Valné zhromaždenie zasadá pravidelne jedenkrát ročne.
3. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje:
- zameranie a výsledky činnosti Cechu,
- Stanovy Cechu, ich zmeny a doplnky,
- rozpočet, ročný členský príspevok a výsledky hospodárenia Cechu,
- výsledky volieb predstavenstva a revíznej komisie,
b) rozhoduje:
- o rozpustení alebo zlúčení Cechu s iným dobrovoľným združením podobného zamerania,
- o členstve Cechu v iných domácich alebo medzinárodných združeniach,
- o vylúčení člena, ak tento sa odvolal proti rozhodnutiu predstavenstva
- o prijatí čestného a podporujúceho člena.
4. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj mimoriadne, ak preto sú mimoriadne dôvody a súhlasia s ním dve tretiny predstavenstva, alebo ak o to žiada písomne tretina členov Cechu.
5. Riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva predseda – Cechmajster písomne, najmenej však 14 dní pred dátumom konania.

Článok IX.
Rokovanie Valného zhromaždenia

1. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda.
2. Na rokovaní sa môžu zúčastniť aj nečlenovia – hostia, ak to schváli Valné zhromaždenie.
3. Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva schvaľuje program rokovania, volí zapisovateľa zápisnice a navrhovateľa uznesení.
4. Každý člen Cechu má právo navrhovať zmenu programu rokovania. O každom návrhu zmeny programu sa hlasuje samostatne.
5. Rokovanie Valného zhromaždenia môže byť zahájené a je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Cechu.
6. Ak na riadne Valné zhromaždenie nepríde nadpolovičná väčšina členov, predseda po 60 min čakania od plánovaného začatia rokovania rozpustí Valné zhromaždenie a najneskôr do 14 dní zvolá nové Valné zhromaždenie. Nové Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na podiel prítomných z celkového počtu členov, s výnimkou rozhodnutia o zániku Cechu.
7. Uznesenie Valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
8. Hlasovanie riadi predsedajúci. Hlasuje sa verejne, pokiaľ prítomní členovia nenavrhnú inak. Návrh na tajné hlasovanie je platné, ak ho predkladá najmenej jedna tretina prítomných členov.
9. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov.

Článok X.
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom Cechu a je oprávnené konať v jeho mene vo všetkých veciach v súlade so Stanovami.
2. Členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie na 2 roky.
3. Člen predstavenstva môže byť odvolaný na Valnom zhromaždení na návrh ktoréhokoľvek člena Cechu.
4. Predstavenstvo riadi činnosť Cechu medzi Valnými zhromaždeniami.
5. Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok. V prípade potreby zasadnutie môže byť aj častejšie, ak takúto potrebu uzná predseda, alebo minimálne dvaja členovia predstavenstva.
6. Člen predstavenstva je na rokovaní nezastupiteľný.
7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prededu alebo predsedajúceho predstavenstvu.
8. Právne úkony, ktoré robí predstavenstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
9. Byť členom predstavenstva je čestnou a neplatenou funkciou.
10. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaní predstavenstva.

Článok XI.
Revízna komisia

1. Je volená na dvojročné obdobie.
2. Kontroluje činnosť a hospodárenie predstavenstva Cechu medzi Valnými zhromaždeniami.
3. Dbá na dodržiavanie stanov Cechu, na dodržiavanie obecne platných zákonov, predpisov a nariadení o činnosti dobrovoľných združení a o hospodárení s majetkom Cechu.
4. Má právo nahliadať do všetkých dokumentov, ktoré predstavenstvo vedie, vydalo, alebo obdržalo.
5. Má právo vyžiadať ústne alebo písomné vysvetlenie ku ktorémukoľvek rozhodnutiu alebo vykonanému činu predstavenstva alebo jeho členov.
6. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
7. Byť členom revíznej komisie je čestnou a neplatenou funkciou.

Článok XII.
Predseda – Cechmajster

1. Koordinuje a riadi činnosť Valného zhromaždenia a predstavenstva a navonok vystupuje ako reprezentant Cechu. Pri výkone svojej funkcie je povinný sa riadiť uzneseniami Valného zhromaždenia, predstavenstva a Stanovami Cechu. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
2. Zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia a predstavenstva a podpisuje ich uznesenia.
3. Čestný alebo podporujúci člen Cechu nemôže byť volený za predsedu.

Článok XIII.
Hospodárenie Cechu

1. Cech hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má užívacie právo.
2. Majetok Cechu sa vytvára z členských príspevkov, darov a príjmov z vlastnej hospodárskej činnosti.
3. Majetok Cechu slúži na zabezpečenie a rozvoj činnosti Cechu a na pomoc svojim členom.
4. Všetky orgány a členovia Cechu sú povinní starať sa o majetok Cechu so starostlivosťou riadneho hospodára a v zmysle platných právnych predpisov o hospodárení.
5. Predstavenstvo vypracováva na každé ročné zasadnutie Valného zhromaždenia správu o hospodárení.

Článok XIV.
Zánik Cechu

1. Cech zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa iným združením, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR v zmysle § 12 ods. 3-5 zákona č. 83/1990 Zb.
2. Majetkové vysporiadanie vykonajú:
a) predstavenstvo Cechu v prípade ods. 1a) tohoto článku,
b) likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR v prípade 1b) tohoto článku.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení Cechu.
2. Účinnosť Stanov je dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.


Tieto Stanovy boli schválené na 2. Valnom zhromaždení Cechu dňa 10. decembra 1996